Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - “Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα”


Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα ‘Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα’.

Αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η Συντονιστική Επιτροπή.