Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στόχος Print E-mail
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα ‘Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα’ καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό, όσο και το τεχνολογικό περιεχόμενο αυτής της περιοχής. Σκοπός του είναι:

i.     Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στα ‘Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα’ καθώς και των συναφών επιστημών και κλάδων.
ii.    Η ειδίκευση σε περιοχές των ‘Προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων’, ώστε οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένα προσόντα στις συναφείς περιοχές.