Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δίδακτρα Print E-mail
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τo Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τα συνολικά δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 έχουν καθοριστεί σε 1.600€.