Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υποβολή Αιτήσεων Print E-mail

Για το ΠΜΣ στα προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών. 

Σημειώνεται επίσης ότι μπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://apply-telecom.uop.gr/ και πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

 

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα.
3. Πτυχίο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής (με βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτείται).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου (ένα για κάθε πτυχίο).
5. Αποδεικτικό/ά καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

Προαιρετικά μπορούν να προσκομισθούν όποια επιπλέον αποδεικτικά επιθυμεί να υποβάλει ο/η υποψήφιος/α

- δημοσιεύσεις
- επαγγελματική εμπειρία
- συστατικές επιστολές κλπ