Αρχική
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ξεκινά από το Ακαδημαϊκό έτος 2008-09 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο παρέχει επίσης και Διδακτορικό
Δίπλωμα Ειδίκευσης.